Įstaigos taryba    

 

                               LOPŠELIO-DARŽELIO „AVILIUKAS" TARYBA                                  

Darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. 

Lopšelio-darželio „Aviliukas“ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius lygiomis dalimis (ne mažiau nei po 3 atstovus) atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.

 Tarybos funkcijos:

  • Nustato vaikų darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką; 
  • Pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui; 
  • Inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą; 
  • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius; 
  • Vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis;
  • Analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą; 
  • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.
                                                TARYBOS SUDĖTIS
 
Funkcijos
Vardas, pavardė, atstovas
Pirmininkas
Vaida Bagdonavičienė (Žukausko darbuotojų atstovas)
Sekretorius
Zina Langaitienė (darbuotojų atstovas)
Nariai
Jonas Venspolis (Mackevičiaus tėvų atstovas)
Justina Tuleikienė (Sraigutės gr.tėvų atstovas)
Aistė Bernatavičienė (Laumžirgio gr.tėvų atstovas)
Indrė Vitunskė (Voriuko gr.tėvų atstovas)
Aurimas Stepaniukas (Mackevičiaus tėvų atstovas)
Alina Vrubliauskaitienė (Jonvabalio gr.tėvų atstovas)
Rasa Brusokienė (Šimtakojo tėvų atstovas)
Aušra Bruzgienė (Kamanės gr.tėvų atstovas)
Vilma Zažeckienė (Drugelio gr.tėvų atstovas)
Jūratė Lapinskienė (Boružėlės gr.tėvų atstovas)
Ugnė Ramašauskaitė (Skruzdėliuko gr.tėvų atstovas)
Aurelija Petkevičienė (Vikšrelio gr.tėvų atstovas)
Aušra Griesienė (Žukausko darbuotojų atstovas)
Sabina Barysienė (Mackevičiaus darbuotojų atstovas)
Jurgita Liubinienė (Žiogelio gr. tėvų atstovas)